Պայմաններ և սակագներ

Արարատ անշարժ գույքի գործակալությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները․

անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն /Ընկերությունը իր հաճախորդներին տրամադրում է իրավաբանական անվճար խորհրդատվություն՝ կնքվող գործարքի վերաբերյալ, ներկայացնում գործարքի նրբությունները և առկայության դեպքում իրավական խնդիրները, պատրաստում պայմանագրեր, լիազորագրեր և այլ իրավական փաստաթղթեր/, 

վարկը ստանալուն ուղղված աջակցություն /Ընկերությունը համագործակցում է մի շարք բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ, որի արդյունքում իր հաճախորդներին տրամադրում է տեղեկատվություն հիփոթեքային վարկերի պայմանների, տոկոսադրույքների, ինչպես նաև այլ ծախսերի վերաբերյալ, աջակցում կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթերը/,

անշարժ գույքի վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվություն /շուկայում առկա իրավիճակի և (կամ) զարգացման հնարավոր միտումների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և անհրաժեշտ տեղեկության բանավոր տրամադրում, Գնորդի և Վաճառողի հետ անշարժ գույքի առուվաճառքին/վարձակալությանը վերաբերող պայմանների շուրջ բանակցությունների վարում, դրանց արդյունքում ձեռքբերված համաձայնությունների գրավոր ձևով ամրագրում/,

վաճառվող անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկության տրամադրում /այդ թվում կադաստրային գործի ուսումնասիրում և գույքի առկա վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականատիրոջ (սեփականատերերի) իրավունքը հաստատող իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, և դրանց վերաբերյալ տեղեկության ու խորհրդատվության տրամադրում, ինչպես նաև համապատասխան մարմնից հարցման միջոցով հաճախորդին ենք տրամադրում ընտրված բնակարանի վթարային կարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն/:

 

Արարատ անշարժ գույքի գործակալության հետ համագործակցությունը սկսվում է Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի կնքումից, որը իմ մեջ ներառում է մատուցվող ծառայությունների ցանկը, վճարման կարգը, չափը, ինչպես նաև կողմերի ստանձնած պարտականությունները։

 

Արարատ անշարժ գույքի գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագներն են․

Անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում մատուցվող ծառայության արժեքը կազմում է գույքի ձեռքբերման վերջնական գնի 2 տոկոսի չափով գումար, որը իր մեջ ներառում է նաև նոտարական և կադաստրային վճարումները։

Անշարժ գույքի վարձակալության դեպքում մատուցվող ծառայության արժեքը կազմում է գույքի մեկ ամսվա վարձավճարի չափի՝ 

մեկ ամսով վարձակալելու համար՝ 10 տոկոսի չափով գումար

երկու ամսով վարձակալելու համար ՝ 20 տոկոսի չափով գումար

երեք ամսով վարձակալելու համար ՝ 30  տոկոսի չափով գումար

չորս ամսով վարձակալելու համար ՝ 40  տոկոսի չափով գումար

հինգ և ավել ամսով վարձակալելու համար՝ 50 տոկոսի չափով գումար:

 

Արարատ անշարժ գույքի գործակալության կողմից մատուցվող մնացած բոլոր  ծառայությունները, այդ թվում իրավաբանական խորհրդատվությունը՝ ԱՆՎՃԱՐ Է։